Ředitelka Mateřské školy Bučovice - příspěvkové org. města Bučovice vyhlašuje výběrové řízení na místo účetní

zpět na seznam aktualit

Ředitelka Mateřské školy Bučovice

– příspěvkové organizace Města Bučovice

 

vyhlašuje výběrové řízení na místo

účetní

Požadované předpoklady pro výkon pozice:

 • odborná kvalifikace  - minimálně absolvent ekonomické školy s maturitou nebo absolvent pomaturitního odborného rekvalifikačního kurzu
 • minimálně 2 roky samostatné účetní praxe, praxe ve veřejné správě výhodou
 • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, znalost českého jazyka
 • zdravotní způsobilost

Další požadavky:

 • znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů výhodou,
 • pečlivost, odpovědnost, svědomitost.

Náležitosti písemné přihlášky:

jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení (čís. tel., příp. e-mail) a podpis.

 

K přihlášce přiložte:

 • ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání,
 • ověřené kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce praxe, včetně funkčního zařazení,
 • strukturovaný životopis,
 • originál popř. ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů ( ne starší 3 měsíců ) nebo doklad o jeho vyžádání,
 • originál popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o způsobilosti k výkonu pozice účetní (ne starší 3 měsíců),
 • písemný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely tohoto konkurzního řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

 

Předpokládaný nástup:  1. 11. 2014, místo výkonu práce Bučovice

 

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 15. 10. 2014 na adresu: Mateřská škola Bučovice, Sovětská 931, 685 01 Bučovice

 

Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi přihlášky dalších uchazečů o obsazované funkční místo.

Obálku označte slovy:         “Konkurz MŠ Bučovice – neotvírat“.

 

V Bučovicích dne 7. 10. 2014                                                                      Jindřiška Potěšilová

Ředitelka Mateřské školy Bučovice

 

07. 10. 2014