Informace o mateřské škole

zpět na seznam aktualit

Mateřská škola Bučovice má pro školní rok 2009/2010 zapsáno 192 dětí, což je plně naplněna kapacita školy.

Předškolní vzdělávání je určeno dětem od 3 let věku. Na pracovišti MŠ Sovětská dochází 66 dětí, MŠ Na Padělcích navštěvuje 50 dětí, do MŠ na ulici Součkova dochází 26 dětí, v MŠ Vícemilice je umístěno 25 dětí a do MŠ Kloboučky je zapsáno 26 dětí. Děti jsou umístěny v 7 běžných třídách a jedné speciální, kterou navštěvují děti s vadami řeči. V této třídě pro své zaměření je umístěno 14 dětí. Do třídy s vadami řeči jsou zařazovány děti, které potřebují každodenní a intenzivní logopedickou péči. Na základě žádosti rodičů jsou děti vybírány v jarních měsících předchozího školního roku. Nutnost zařazení posuzují pracovnice Speciálního pedagogického centra. Ve třídě s dětmi pracují kvalifikované učitelky, které v průběhu celého dne zařazují do vzdělávání činnosti, které vedou ke zlepšení komunikačních schopností. Jsou to dechová cvičení, cvičení na pohyblivost, rozvíjí zrakové a sluchové vnímání, pohybové návyky i jemnou motoriku, která je s rozvojem řeči úzce spojena.

Organizace dne dětí v mateřské škole je stanovena s ohledem na potřeby dětí i provozní možnosti školy.

Cílem pedagogického působení je celkový rozvoj dítěte předškolního věku, osvojení si základních pravidel chování, základních životních hodnot, mezilidských vztahů a získávání předpokladů pro další vzdělávání.

Pedagogická práce s dětmi je stanovena v ročním plánu školy: Školní vzdělávací program – Když si hraji, nezlobím. Roční plán obsahuje všechny informace o vzdělávání a o provozu školy. K nahlédnutí je v šatnách dětí. Škola má také webové stránky: www.msbucovice.cz.

Při mateřské škole je zajištěno stravování. Jsou zřízeny dvě školní kuchyně (při MŠ Sovětská a Na Padělcích) a tři výdejny (při MŠ Součkova, Vícemilice a Kloboučky). Platba za stravné se provádí v hotovosti za uplynulý měsíc. Za všechny děti uhradí rodiče před nástupem do MŠ zálohu na nákup potravin ve výši 500 Kč. Tato částka bude vrácena na konci školního roku.

Další platbou v MŠ je úplata za předškolní vzdělávání, pro tento školní rok stanovena ve výši 300 Kč měsíčně. Tato úplata slouží jako částečná úhrada na provozní výdaje školy.

Vybavení jednotlivých škol a tříd je na dobré úrovni, snažíme se o postupnou modernizaci prostředí, vylepšujeme interiér i exteriér budov. Vybavení hračkami a didaktickými pomůckami obohacujeme o nové trendy. Na všech pracovištích mateřské školy jsou nově vybavená školní hřiště, která splňují bezpečnostní normy. Tato skutečnost odráží dobrou spolupráci se zřizovatelem Městem Bučovice, které nám poskytuje dostatečné finanční prostředky na provoz školy a získalo několik dotačních programů na zlepšení stavu předškolních zařízení.

O děti se stará celkem 31 zaměstnanců, 16 kvalifikovaných učitelek a 15 provozních zaměstnanců.

Na začátku školního roku jsme přivítali 81 nových dětí. Ty se ocitly v nové, nezvyklé situaci, bez maminky, v novém prostředí. I když se většina dětí těšila na pobyt v mateřské škole, ne všechny zvládly adaptační období bez potíží. Objevil se pláč, odmítání jídla, trucování apod. Toto jsou ovšem projevy normální a každé dítě adaptaci prožívá jinak, podle své povahy. Je proto velmi důležité, aby rodiče přistupovali k situaci klidně a s důvěrou v paní učitelky, které svými zkušenostmi a znalostmi dětské psychiky potíže brzy zvládly. Není dobrým řešením po několika dnech pláče ustupovat, slibovat nesplnitelné nebo hledat nějaké viníky. Osvědčenými metodami učitelky vytvořily takové podmínky, že pro děti se mateřská škola stala místem, kde se cítí dobře, mají své kamarády, místem, kde se stále něco děje.

Na podzim děti prožívaly dýňové slavnosti a podzimní radovánky. Se začátkem adventu přišel do mateřských škol Mikuláš, čerti i anděl s dárky. Jim už děti předvedly písně a básničky, které se naučily v mateřské škole. Předvánoční čas přinesl vánoční besídky, pečení cukroví, soutěž o nejkrásnější vánoční výzdobu, vánoční dílničky a dárky pod stromečkem.

Pro příští školní rok se zápis do Mateřské školy Bučovice uskuteční koncem měsíce března 2010. Zákonní zástupci budou o přesném termínu včas informováni prostřednictvím plakátů ve městě, informačním kanálu Města Bučovice a na www. stránkách školy. Věříme, že nová přístavba mateřské školy nám pomůže uspokojit všechny požadavky rodičů na zařazení dětí do předškolního vzdělávání.

Jindřiška Potěšilová,

ředitelka Mateřské školy Bučovice


07. 01. 2010