Kontakty / pracoviště

Mateřská škola Bučovice, Sovětská 931

Jindřiška Potěšilová (ředitelka školy): 777 730 401
Pavlína Otrubová, DiS. (zástupkyně ředitelky školy): 777 355 977
Ústředna: 517 383 707
Vedoucí stravování: 777 730 402
Omlouvání dětí:
Všechny třídy: 517 381 097  
1. třída: 777 730 403
2. třída: 778 436 495
3. třída: 778 436 496
4. třída: 778 436 497

Mateřská škola Bučovice, Na Padělcích 863

Emílie Pernicová (vedoucí učitelka): 773 794 916
Omlouvání dětí:
5. třída: 778 436 493
6. třída: 773 794 916

Mateřská škola Bučovice, Součkova 254

Mgr. Jana Kubíčková (vedoucí učitelka): 773 794 917

Mateřská škola Bučovice-Vícemilice, Družstevní 161

Květoslava Haplová (vedoucí učitelka): 773 794 918

Mateřská škola Bučovice-Kloboučky, Ždánská 107

Naděžda Hanáková (vedoucí učitelka): 773 794 919

Mateřská škola Bučovice, Školní 710

Martina Zbytková (vedoucí učitelka): 777 499 989

Pracoviště Mateřské školy Bučovice

Město Bučovice se nachází na úpatí Ždánského lesa v údolí říčky Litavy na mezinárodní silnici E 50 mezi městy Brno a Uherské Hradiště. V současné době mají Bučovice včetně místních částí Černčín, Marefy, Kloboučky a Vícemilice asi 6500 obyvatel a patří do vyškovského okresu.

Rada města v roce 2002 rozhodla zřídit od 1. 1. 2003 jednu mateřskou školu, a to Mateřskou školu Bučovice, příspěvkovou organizaci. Sídlo určila na MŠ Bučovice, Sovětská 931 a ostatní 4 mateřské školy na území města (Na Padělcích, Součkova, Vícemilice a Kloboučky) se stala odloučenými pracovišti.

V roce 2013 byla Mateřská škola Bučovice rozšířena o jedno pracoviště, tedy šesté, v budově Základní školy, Školní 710.

Pracoviště č.1: Mateřská škola Bučovice, Sovětská 931

Budova mateřské školy se nachází na okraji města Bučovice. Kolem budovy je spousta zeleně, kterou tvoří školní zahrada i volná příroda.

Mateřská škola byla otevřena v roce 1979 jako trojtřídní a byla projektována již podle modernějších návrhů na prostory předškolního vzdělávání. V roce 2009 – 2010 byla provedena přístavba a rozšířena tak o jednu třídu. Nyní má MŠ čtyři třídy s kapacitou 103 dětí. Spodní branou se přes zahradu dostaneme ke vchodu v přízemí do 2. třídy a v prvním patře je třída 1. Za starší budovou je vchod do nové části, do 4. třídy. Horní branou přijdeme k 3. třídě. Vnitřním interiérem je 1., 2. a 4. třída spojena koridorem přes hospodářskou část budovy s třídou 3. Každé oddělení má tak svůj vlastní vchod. Jsou to třídy světlé, prostorné a každá mají svá příslušenství: hernu, která slouží i jako ložnice, šatnu dětí, šatnu učitelek, umývárnu, WC (sociální zařízení bylo ve starší budově rekonstruováno v roce 2008), izolaci (která je nyní využívána jako učebna pro logopedii nebo sklad pomůcek), přípravnou kuchyň pro výdej stravy, sklad pomůcek, sklad na prádlo a úklidovou místnost.

Součástí budovy je hospodářský pavilon, kde se nachází školní kuchyně s příslušenstvím s kapacitou 200 obědů. Školní jídelna zajišťuje stravování pro naše odloučená pracoviště, pro výdejnu při MŠ Bučovice – Kloboučky a MŠ Bučovice, Součkova. Strava se poskytuje i pro MŠ Mouřínov. V hospodářském pavilonu je též prádelna, centrální sklad pomůcek, kancelář vedoucí stravování, kancelář účetní školy, kancelář zástupce ředitele a ředitelna.

Kotelna se nachází v suterénu a v roce 2000 byla plynofikována.

K mateřské škole patří prostorná zahrada, kde je zbudováno školní hřiště. Hrací prvky zde byly nainstalovány v roce 2006 (renovace prvků byla provedena v roce 2013). Najdeme zde průlezky různých typů, 2 pískoviště, zahradní domek, skluzavku, houpačky, kreslící tabuli i zahradní nábytek. Dopadovou plochu tvoří písek nebo kačírek, jinak je plocha travnatá. Zeleň tvoří jehličnaté i listnaté stromy a okrasné keře. V areálu zahrady je sklad na hračky a sociální zařízení pro děti při pobytu na zahradě. Celý areál školy je nově v roce 2011 oplocen i rozšířen adekvátně k rozšíření kapacity školy o čtvrtou třídu. 

V roce 2012 byla provedena oprava sociálního zázemí pro zaměstnance školy. V témže roce byla též řešena rozsáhlá havárie odpadů ve druhé třídě, což si následně vyžádalo opravu zádveří 1. a 2. třídy a výdejní kuchyňky ve 2. třídě.

Starší budova byla pomocí dotací z evropských fondů a přispění zaměstnavatele celkově zateplena v roce 2010. Proběhla výměna oken a zateplení celého obvodového pláště. Touto opravou se vyřešily letité problémy se stavem budovy a celý areál získal na estetičnosti.

Pracoviště č.2: Mateřská škola Bučovice, Na Padělcích 863

MŠ byla otevřena v roce 1974. Od počátku její existence se mylně uváděla její adresa, a to Mateřská škola Bučovice, Fučíkova 10. Na tuto chybu se přišlo v roce 2009, kdy byla připravována nová zřizovací listina Mateřské školy Bučovice, příspěvkové organizace. Tato skutečnost si vyžádala úpravu všech spojených dokumentů školy, aby vše souhlasilo se zápisem na katastru nemovitostí.

Mateřská škola Bučovice, Na Padělcích 863 je postavena uprostřed sídliště na severní straně města, zasazena mezi panelovými domy. Je to dvojtřídní MŠ, s kapacitou 50 dětí, postavena pro účel předškolního vzdělávání. Budova má přízemí a první patro. Každé podlaží slouží jedné třídě. V přízemí najdeme hernu, která slouží i jako ložnice, šatnu učitelek, šatnu pro personál, skladové prostory na pomůcky, sociální zařízení pro děti, přípravnou kuchyňku pro výdej stravy a úklidovou místnost. V prvním patře je herna, která slouží i jako ložnice, přípravná kuchyň pro výdej stravování, sociální zařízení pro děti, šatna pro děti, sklad pomůcek, WC pro personál, kancelář vedoucí učitelky a malá učebna pro logopedii.

V minulých letech škola zaznamenala velké opravy. Škola byla plynofikována v roce 2007. Do této doby se odebíralo teplo a teplá voda z centrální kotelny sídliště, které neslo velké finanční náklady. V roce 2008 proběhlo celkové zateplení budovy, byla provedena výměna oken a zateplení obvodového pláště budovy. Sociální zařízení bylo zrekonstruováno v roce 2009. V témže roce byla provedena výměna podlahových krytin. Budova tak získala na estetice z pohledu vnějšího i vnitřních prostor.

V objektu se nachází i hospodářský pavilon. Zde najdeme školní kuchyň, která připravuje stravování i pro děti z jiných mateřských škol. Pro naše odloučené pracoviště - MŠ Bučovice – Vícemilice. Strava se dováží také do MŠ Nevojice. Ke kuchyni patří prostory požadované příslušnými předpisy. Hospodářský pavilon není vnitřně spojen s prostorami mateřské školy a strava se k výdeji dopravuje výtahem do přípravných kuchyní v jednotlivých třídách.

K praní a mandlování prádla slouží prádelna, je umístěna v hospodářském pavilonu.

V suterénu je umístěna kotelna na plynná paliva. K budově MŠ patří školní zahrada, která  byla v roce 2014 zrekonstruována ve stylu přírodního školního hřiště. K finančnímu pokrytí jsme získali dotace  z MŽP ČR. Zahrada se rozprostírá na jižní straně pozemku a je slunná. Stinná místa poskytují jehličnaté, listnaté a ovocné stromy. Celý areál mateřské školy je od roku 2013 nově oplocen.

Pracoviště č.3: Mateřská škola Bučovice, Součkova 254

Mateřská škola stojí ve středu města a z důvodu nejlepší polohy je o ni největší zájem z řad zákonných zástupců. Budova je stará přes 100 let a dříve sloužila jako služební byt pro ředitele přilehlého Gymnázia. Objekt tedy nebyl stavěn původně pro předškolní vzdělávání a byly nutné vnitřní úpravy. Mateřská škola zde byla zřízena až v roce 1946.

Herna se skládá ze dvou místností. V první místnosti jsou umístěny stolečky a hrací kouty. V druhé místnosti jsou také hrací kouty a velký prostor pro hry a zábavné činnosti dětí. Druhá místnost slouží i jako ložnice. U třídy se nachází sociální zařízení pro děti, šatna dětí, sklad pomůcek a kancelář vedoucí učitelky, která slouží i jako šatna pro personál školy. V technické části budovy je školní jídelna – výdejna. Strava se přiváží z Mateřské školy Bučovice, Sovětská 931. Dále je zde místnost pro praní prádla, sociální zařízení pro personál, úklidová místnost a malá kotelna na plynná paliva.

K budově patří malá školní zahrada a je vybavena od roku 2009  hracími prvky. Najdeme zde víceúčelovou věž, pískoviště a zahradní domek, který slouží i pro uskladnění zahradních hraček. Zahrada je zatravněná, stín tvoří listnaté stromy. Areál MŠ je oplocen.

Tato budova si vyžaduje další rekonstrukci – opravu střechy, fasády, rekonstrukci sociálního zařízení, vnějších schodů. Zřizovatel je z celkovým stavem budovy seznámen.

Pracoviště č.4: Mateřská škola Bučovice-Vícemilice, Družstevní 161

Mateřská škola se nachází v obci Bučovice, místní části Vícemilice. Dřívější budova mateřské školy byla vrácena původnímu majiteli v restituci. Byla proto postavena nová budova v roce 1997 spolu s tělocvičnou a propojena s místní základní školou.  Tak vznikl propojený komplex MŠ, ZŠ a tělocvičny. Budovy leží uprostřed vesnice u místního fotbalového hřiště.  Základní škola byla zrušena v roce 2004.

Mateřská škola je jednotřídní, najdeme zde hernu, která slouží i jako ložnice. Příslušenství tvoří šatna pro děti, kancelář vedoucí učitelky, která je i šatnou pro personál, sociální zařízení pro děti, WC pro dospělé a školní jídelna – výdejna. Strava se dováží z našeho pracoviště, a to z MŠ Na Padělcích. Celkové prostory jsou malé, ale splňují parametry pro přijetí 25 dětí. Nejsou zde žádné skladovací prostory, takže pomůcky a nářadí je sladováno v objektu tělocvičny a v budově bývalé ZŠ. 

Celý objekt je plynofikován a kotelna je umístěna v části bývalé ZŠ. Základní škola je pod správou Technických služeb města Bučovice.

K objektu patří menší školní zahrada. Byla modernizována v roce 2009. Je tu víceúčelová věž, pískoviště, houpadlo a zahradní domek. Plocha zahrady je zatravněná. Pozemek je oplocen.

V roce 2010 bylo provedeno zřizovatelem zateplení budovy s opravou fasády.

Pracoviště č.5: Mateřská škola Bučovice-Kloboučky, Ždánská 107

Budova školy byla postavena v roce 1889 jako škola obecná. Stojí na okraji místní části Kloboučky asi 2 km od města Bučovice. Od roku 1962 zde byla otevřena i mateřská škola a obě instituce zde fungovaly současně až do roku 1998, kdy byla základní škola zrušena a od tohoto data zde působí jen předškolní vzdělávání s kapacitou 25 dětí. 

Objekt má přízemí a první patro. V přízemí je šatna dětí, kancelář vedoucí učitelky, která slouží i jako šatna pro personál, WC pro personál, prádelna, úklidová komora, jídelna (zde chodí děti na oběd) a školní jídelna – výdejna. Strava se dováží z naší MŠ Bučovice, Sovětská 931. V části přízemí je místní knihovna. V prvním patře je herna, ložnice, sociální zařízení pro děti (bylo zrekonstruováno v roce 2006) a úklidová místnost. V roce 2015 byla provedena na budově větší oprava. Provedlo se podřezání budovy za účelem odstranění vlhkosti zdiva, proběhla výměna oken, dveří, částečně nová elektroinstalace a ve třídě a ložnici byly sníženy a zatepleny stropy a provedeny nové omítky. 

Kotelna na plynná paliva je ve sklepení.

K budově patří i přístavba, která slouží nyní jako tělocvična pro děti z MŠ. V roce 2009 byla celkově opravena a vnitřně spojena s budovou MŠ. Součástí objektu je i dvorek, který byl během roku 2016 a 2017 přebudován na školdní zahradu.

Stav budovy odpovídá svému stáří, vnitřní interiér a střecha jsou opraveny a dále je třeba provést novou fasádu.

Pracoviště č.6: Mateřská škola Bučovice, Školní 710

Na základě zvýšeného počtu předškolních dětí v obci Bučovice, Rada města Bučovice rozhodla o rozšíření Mateřské školy Bučovice o další pracoviště s cílem uspokojit všechny požadavky občanů na umístění dětí k předškolnímu vzdělávání. Nové pracoviště MŠ vzniklo v objektu Základní školy Bučovice, Školní 710. Rozsáhlou rekonstrukcí části budovy vznikla jednotřídní, prostorná Mateřská škola s kapacitou 28 dětí a je v provozu od 1. 9. 2013. Mateřská škola má k užívání prostornou, světlou třídu, šatnu dětí a sociální zařízení pro děti. K dalšímu technickému zabezpečení patří šatna pro personál, úklidová místnost, skladový prostor, sociální zařízení pro dospělé a prádelna. V roce 2015 byla v prostorách MŠ dobudována přípravná kuchyň, výdej stravy probíhá v prostorách předškolního zařízení. Stravování zajišťuje školní jídelna při Základní škole, Školní 710. Pro rekreační činnosti venku je zřízena a vybavena menší školní zahrada.